Lidt om misforståelser

mellem guder og mennesker

 


A little about misunderstandings
between gods and humans


Jeg har fremført og gentager hermed, at det vil være en menneskelig fejl, at bebrejde min talsmand med al hans ufuldkommenhed, noget som helst i forbindelse med min bog, det er mig Eros, der bære det fulde ansvar for hvert eneste ord, ja for alt i min bog.

Selvom mine kollegaer tit undsiger sig deres ansvar, ikke mindst de skabende guder, så fastholder jeg, at helt ned til mindste detalje, hvert et komma er mit ansvar i min bog.

Hvis nogen skal dømme min talsmand, er det en opgave for guder og ikke for mennesker, oh menneske vær tryg ved det.

I have argued and repeats here, it will be a human error to blame my spokesman with all his imperfections, anything related to my book, that's me Eros, who take full responsibility for every word, yes for everything in my book.

Although my colleagues denounce their responsibility, not least the creative gods, so I maintain that I to the smallest detail, every comma in my book, is my responsibility.

If anyone should judge my spokesman, it is the job of the gods and not for humans, oh mankind be comfortable with that.

Da jeg tager ordet, som det fremgår her på det menneskelige net, fremfører jeg, at det er svært for os guder at kommunikere i menneskers sprog, vort sprog og vore veje er så meget højere end menneskenes. Mennesker har det med at tolke deres egen verden ind i det vi guder ønsker at fortælle, det er menneskeligt, men dermed tabes budskaber fra guder og der opstår splid blandt mennesker om hvad vi guder mener.

When I take the word, as shown here on the human network, I submit that it is difficult for gods to communicate in human language, our language and our ways are so much higher than the humans. Men and women tend to interpret their own world into what the gods are telling, it is human, but thus they lose the messages from the gods and there occurs discord among mankind about what we gods hold.
Min bog er en brugervejledning i samliv og sex

Første reelle vejledning siden Kamasutra ca. 300 e.Kr.


Seksualitet er for personer

My book is an user guide for relationships and sex 


The first real instruction since Kamasutra about 300 AD 


Sexuality is for persons 


 
Jeg har hørt mennesker sige, at når jeg fremfører, at seksualitet er for personer, at så giver det menneskene opbakning til fri sex. Det siger noget om de mennesker.

Da jeg fremførte dette i gudernes råd, var der flere der klappede sig på lårene og nogle korsede sig.

Da nu stemningen i rådet var høj, var der en, jeg fortæller ikke hvem, der fremførte at mange af guderne havde udtalt sig om hvad der var rigtigt at spise for menneskene. 

Det at være klar på hvad der er rigtigt at spise, havde ikke givet anledning til at mennesker var gået ind i købmandsbutikker og hente sådanne madvare frit. Der gælder jo blandt mennesker love. Således også for personer, der vil det rette.


Selvom vi guder ofte er uenige om meget, så var der enighed i gudernes råd om, at vi slet ikke beskæftigede os med, eller gav råd på den anførte måde - at det godt nok er menneskeligt at fejlfortolke vor opgave og vore udtalelser som guder.

En gud spurgte, da der var faldet ro i rådet, om hvordan det kunne være at mennesker kunne mene andet end at guder var til for at rådgive mennesker, ikke at pålægge dem begrænsninger. Mennesker måtte jo uindskrænket have deres handlefrihed, dømt til frihed og ansvar, som Sartre fremfører. Ingen tog ordet.
I have heard men and women saying, that when I argue that sexuality is for persons, then it gives persons support for free sex. It says something about thise humans.

When I mentioned it in the Council of the Gods, there were several who patted there thighs and some crossed themselves.

There when the mood of the council was high, there was one, I do not tell whom, who told that many of the gods had told what was right to eat for mankind.

But being aware of what is right to eat, had not given persones fri right to go into grocery stores to take such food. There is a matter of human laws. Thus, to the persons who want, what is right.


Although we gods often disagree on many things,  there were an agreement in the Council of the gods that we have given information in the mentioned way - and that's human to misinterpret our task and our opinions as gods.


A god asked, when there was silence again in the council, how it could be that man might think otherwise than that the gods were to advise mankind, not to impose restrictions. Man must unrestricted have their freedom, condemned to freedom and responsibile, as Sartre argues. No one took word.